ジェニー 1

 No        
J01        
J02        
J03        
J04        
J05        
J06        
J07        
J08        
J09        
J10 シンボルジェニー     CHA  
J11      CHA  
J12 ハートポイントジェニー     CHA  
J13 ラブジェニーシンボル     CHA  
J14 ラブジェニーエクステ     CHA  
J15        
J16        
J17        
J18 NY     JAP  
J19 オスカージェニー  オスカープロモーション コラボ  JAP  
J20  PONPONETジェニー  未開封中古  JAP  
J21  NJ    JAP  
J22   NJ民族衣装 ファンクラブ限定   JAP  
J23   NJバースデージェニー2004 ファンクラブ限定  JAP  
J24   NJバースデージェニー2005 ファンクラブ限定  JAP  
J25  着物ジェニー    JAP  
J26   着物ジェニー    JAP  
J27  カレンダーガール  中古  JAP  
J28  バースデーカクテル ミモザ  中古  JAP  
J29       JAP  
J30   18ジェニー  オークション  JAP  
J31  ガーデンウェディングジェニー  中古  JAP  
J32        
J33        
J34        
J35        
J36        
J37        
J38        
J39        
J40        
J41        
J42        
J43        
J44        
J45        
J46        
J47        
J48  SAJ スーパーモデル    JAP  
J49  イエイエジェニー 未開封 新中品  JAP  
J50        


                
              ジェニー2へ ジェニートップへ戻る